POLITYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Bia艂e Piaski sp. z o.o. zapewnia, 偶e powierzone jej dane s膮 przetwarzane zgodnie z przepisami rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U.UE.L.2016.119.1) 鈥 dalej zwanego 鈥濺ODO鈥 oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych.

Celem niniejszej Polityki Prywatno艣ci jest wyja艣nienie zasad, na jakich przetwarzane s膮 dane osobowe oraz om贸wienie Pana/Pani podstawowych praw zwi膮zanych z przetwarzaniem przez nas Pana/Pani danych osobowych.

I. Administrator danych osobowych

路  Administratorem danych osobowych jest Bia艂e Piaski sp. z o.o. prowadz膮cy dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 pod firm膮 Bia艂e Piaski sp. z o.o., ul. Okr臋偶na 1, 84-113 Bia艂og贸ra, NIP 506-228-48-02, (Administrator).

路  Kontakt z Administratorem jest mo偶liwy poprzez ww. adres korespondencyjny, jak r贸wnie偶 poprzez adres e-mail: kontakt@bialepiaski.pl

路  Administrator dba o to by dane by艂y zbierane tylko w zakresie niezb臋dnym do wskazanego celu i tylko przez okres w jakim jest to niezb臋dne.

II. Rodzaj danych osobowych

路  Administrator przetwarza dane osobowe niezb臋dne do realizacji okre艣lonego celu przetwarzania, w szczeg贸lno艣ci: imi臋, nazwisko, pracodawca, stanowisko s艂u偶bowe, adres poczty elektronicznej, adres korespondencyjny, numer telefonu/faxu, adres zamieszkania, NIP, REGON, PESEL, kt贸re zosta艂y przekazane w trakcie prowadzonej przez Administratora dzia艂alno艣ci.

路  W zakresie prowadzonych post臋powa艅 o udzielenie zam贸wienia publicznego Administrator mo偶e przetwarza膰 dane osobowe dot. do艣wiadczenia, kwalifikacji, uprawnie艅 os贸b wskazanych do realizacji zam贸wienia przez wykonawc贸w, informacje o niekaralno艣ci cz艂onk贸w zarz膮d贸w oraz rad nadzorczych, dane wykonawc贸w b臋d膮cych osobami fizycznymi inne dane osobowe przekazane przez wykonawc臋 lub zamawiaj膮cego niezb臋dne do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzieleniu zam贸wienia publicznego.

路  Podanie danych jest niezb臋dne do zawarcia um贸w, 艣wiadczenia us艂ug oraz rozliczenia prowadzonej dzia艂alno艣ci. W pozosta艂ym zakresie podanie danych jest dobrowolne, jednak偶e w zale偶no艣ci od okoliczno艣ci odmowa udost臋pnienia danych lub 偶膮danie ich usuni臋cia mo偶e uniemo偶liwi膰 Administratorowi przekazywanie informacji o jego dzia艂alno艣ci oraz utrzymywanie kontaktu.

III. Zakres, okres i cele przetwarzania danych osobowych

A. KORESPONDENCJA I KONTAKT TELEFONICZNY

1. Zakres i 藕r贸d艂o danych Administrator przetwarza Pana/Pani dane osobowe w zakresie: imi臋, nazwisko, pracodawca, stanowisko s艂u偶bowe, adres poczty elektronicznej, adres korespondencyjny, numer telefonu/faxu. Pana/Pani dane osobowe Administrator uzyska艂 bezpo艣rednio do Pana/Pani lub od podmiotu, kt贸rego Pan/Pani reprezentuje lub w kt贸rym jest Pan/Pani zatrudniona.

2. Cele przetwarzania. Przetwarzamy Pana/Pani dane w celu:

路  bie偶膮cego kontaktu niezwi膮zanego z us艂ugami 艣wiadczonymi na rzecz Pana /Pani b臋d膮cych nadawcami korespondencji, ani nie zwi膮zanego z realizacj膮 innej umowy pomi臋dzy Panem/Pani膮 a Administratorem w celu rozwi膮zania lub sfinalizowania sprawy, kt贸rej dotyczy korespondencja (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit f RODO);

路  prowadzenia korespondencji e-mailowej oraz tradycyjnej zwi膮zanej z prowadzon膮 przez Administratora dzia艂alno艣ci膮 (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit f RODO);

路  w celu kontaktu telefonicznego zwi膮zanego z prowadzon膮 dzia艂alno艣ci膮, w tym informowaniu o us艂ugach (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit f RODO);

路  w innych prawnie uzasadnionych celach zwi膮zanych z nawi膮zywaniem i utrzymywaniem kontakt贸w biznesowych oraz tworzenie sieci kontakt贸w (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3. Okres przechowywania danych

B臋dziemy przetwarza膰 Pana/Pani dane osobowe przez okres niezb臋dny do realizacji celu kontaktu oraz w okresie utrzymywania bie偶膮cych relacji, w tym wymiany korespondencji, a po ustaniu tej relacji przez okres 2 lat. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora 鈥 dane b臋d膮 przetwarzane przez okres umo偶liwiaj膮cy realizacj臋 tego interesu lub do zg艂oszenia skutecznego sprzeciwu wzgl臋dem przetwarzania danych. Okres przetwarzania mo偶e by膰 przed艂u偶ony w granicach prawa w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych niezb臋dne jest do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Po okresie przetwarzania dane b臋d膮 usuwane lub zanonimizowane.

B. REALIZACJA UM脫W/ZLECE艃

W przypadku zbierania danych dla cel贸w wykonania konkretnej umowy Administrator przekazuje osobie, kt贸rej dane dotycz膮 informacje dotycz膮ce przetwarzania jej danych (w tym zakres, cel i okres przechowania) w momencie zawierania umowy.

C. WSP脫艁PRACA Z KONTRAHENTAMI I KLIENTAMI, W TYM POTENCJALNYMI KLIENTAMI

1. Zakres i 藕r贸d艂o danych

路  Administrator przetwarza Pana/Pani dane osobowe w zakresie: imi臋, nazwisko, pracodawca, stanowisko s艂u偶bowe, adres poczty elektronicznej, adres korespondencyjny, numer telefonu/faxu, adres zamieszkania, NIP, REGON, PESEL. Pana/Pani dane osobowe Administrator uzyska艂 bezpo艣rednio od Pana/Pani lub od Pana/Pani pracodawcy lub podmiotu, kt贸rego Pan/Pani reprezentuje lub z rejestr贸w publicznych (KRS, CEIDG).

2. Cele przetwarzania

Administrator przetwarza Pana/Pani dane w celu:

路  bie偶膮cego kontaktu w zwi膮zku z zawarciem lub wykonywaniem umowy, przedstawieniem oferty, przes艂aniem zlecenia, odpowiedzi na pytania (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit f RODO);

路  prowadzenia korespondencji e-mailowej oraz tradycyjnej zwi膮zanej z wykonywaniem um贸w, zlece艅, przedk艂adanymi ofertami i zapytaniami (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit f RODO);

路  kontaktu telefonicznego zwi膮zanego z wykonywanymi us艂ugami oraz prowadzon膮 dzia艂alno艣ci膮, w tym realizowaniu um贸w, informowaniu o us艂ugach (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit f RODO);

路  informowania o wydarzeniach organizowanych przez Administratora lub w kt贸rych Administrator uczestniczy (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

路  realizacji um贸w, zlece艅 w tym dochodzenia roszcze艅 lub obrony przed roszczeniami (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

路  wykonywania um贸w zawieranych przez Administratora z klientami, w tym organizowania szkole艅, w celu wsp贸艂pracy z dostawcami i innymi podmiotami wsp贸艂pracuj膮cymi z Administratorem (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

路  w innych prawnie uzasadnionych celach zwi膮zanych z nawi膮zywaniem i utrzymywaniem kontakt贸w biznesowych oraz tworzenie sieci kontakt贸w np. poprzez wymian臋 wizyt贸wek, organizacj臋/uczestnictwo spotka艅 biznesowych/konferencji/event贸w (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3. Okres przechowywania danych

Administrator b臋dzie przetwarza膰 Pana/Pani dane osobowe przez okres niezb臋dny do wykonania umowy, a tak偶e przez okres przedawnienia roszcze艅 z umowy. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora 鈥 dane b臋d膮 przetwarzane przez okres umo偶liwiaj膮cy realizacj臋 tego interesu lub do zg艂oszenia skutecznego sprzeciwu wzgl臋dem przetwarzania danych. Okres przetwarzania mo偶e by膰 przed艂u偶ony w granicach prawa w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych niezb臋dne jest do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Po okresie przetwarzania dane b臋d膮 usuwane lub zanonimizowane.

D. KONTAKT PRZEZ STRON臉 www.bialepiaski.pl

1. Zakres i 藕r贸d艂o danych

路  Administrator przetwarza Pana/Pani dane osobowe w zakresie: imi臋, nazwisko, pracodawca, adres poczty elektronicznej, numer telefonu/faxu, adres korespondencyjny. Pana/Pani dany Administrator uzyska艂 bezpo艣rednio do Pana/Pani poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie www.bialepiaski.pl lub poprzez przebywanie na niej.

2. Cele przetwarzania

Administrator przetwarza Pana/Pani dane w celu:

路  odpowiedzi na Pana/Pani pytania przes艂ane przez formularz kontaktowy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

路  nawi膮zania z Panem/Pani膮 lub Pana/Pani pracodawc膮/mocodawc膮 wsp贸艂pracy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

路  ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszcze艅 lub obrony przed takimi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3. Okres przechowywania danych

Administrator b臋dzie przetwarza膰 Pana/Pani dane osobowe w okresie utrzymywania bie偶膮cych relacji, w tym wymiany korespondencji, a po ustaniu tej relacji przez okres 2 lat. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora 鈥 dane b臋d膮 przetwarzane przez okres umo偶liwiaj膮cy realizacj臋 tego interesu lub do zg艂oszenia skutecznego sprzeciwu wzgl臋dem przetwarzania danych. Okres przetwarzania mo偶e by膰 przed艂u偶ony w granicach prawa w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych niezb臋dne jest do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Po okresie przetwarzania dane b臋d膮 usuwane lub zanonimizowane.

E. REKRUTACJA

1. Zakres i 藕r贸d艂o danych

Administrator przetwarza Pana/Pani dane osobowe w zakresie: imi臋, nazwisko, data urodzenia, informacje o wykszta艂ceniu, informacje o do艣wiadczeniu i kwalifikacjach, informacje o zainteresowaniach, zdj臋cie (wizerunek), adres poczty elektronicznej, adres korespondencyjny, numer telefonu/faxu, adres zamieszkania.

Pana/Pani dane osobowe zosta艂y przekazane Administratorowi drog膮 elektroniczn膮 na adres e-mail Administratora lub w formie papierowej z艂o偶one w siedzibie Administratora. Pana/Pani dane osobowe Administrator uzyska艂 bezpo艣rednio od Pana/Pani lub od firmy rekrutuj膮cej pracownik贸w.

2. Cele przetwarzania

Przetwarzamy Pana/Pani dane w celu:

路  w celu prowadzenia rekrutacji os贸b zainteresowanych prac膮 lub wsp贸艂prac膮 z Administratorem (podstawa prawna art. 221 kodeksu pracy oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

路  w celu oceny Pani/Pana kwalifikacji do pracy na stanowisku obj臋tym aplikacj膮 (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

路  zaproszenia na rozmow臋 kwalifikacyjn膮 (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

路  ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszcze艅 lub obrony przed takimi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

路  za Pana/Pani zgoda powierzone Administratorowi dane b臋d膮 przetwarzane tak偶e do prowadzenia przysz艂ych proces贸w rekrutacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

3. Okres przechowywania danych

Administrator b臋dzie przetwarza膰 Pana/Pani dane osobowe do momentu zako艅czenia rekrutacji na stanowisko obj臋te aplikacj膮. W przypadku wyra偶enia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla cel贸w przysz艂ych rekrutacji Administrator b臋dzie przechowywa艂 Pani/Pana dane przez okres 2 lat od momentu ich zebrania. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora 鈥 dane b臋d膮 przetwarzane przez okres umo偶liwiaj膮cy realizacj臋 tego interesu lub do zg艂oszenia skutecznego sprzeciwu wzgl臋dem przetwarzania danych. Je偶eli przetwarzanie nast臋puje na podstawie zgody dane przetwarzane s膮 do momentu jej wycofania.

Okres przetwarzania mo偶e by膰 przed艂u偶ony w granicach prawa w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych niezb臋dne jest do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Po okresie przetwarzania dane b臋d膮 usuwane lub zanonimizowane.

F. ZAM脫WIENIA PUBLICZNE

1. Zakres i 藕r贸d艂o danych

Administrator przetwarza jedynie dane osobowe niezb臋dne do realizacji okre艣lonego celu przetwarzania, w zakresie:

路  imi臋, nazwisko, stanowisko s艂u偶bowe, adres poczty elektronicznej, adres korespondencyjny, numer telefonu/faxu, adres zamieszkania, NIP, REGON, 鈥 przekazane przez Wykonawc贸w b臋d膮cych osobami fizycznymi,

路  imi臋, nazwisko, stanowisko s艂u偶bowe, adres poczty elektronicznej, numer telefonu/faxu, 鈥 pe艂nomocnik贸w oraz os贸b wskazanych przez Wykonawc臋 do kontaktu,

路  imi臋, nazwisko, stanowisko s艂u偶bowe, adres zamieszkania, informacje o karalno艣ci (o ile by艂y wymagane) cz艂onk贸w organ贸w sp贸艂ek kapita艂owych, wsp贸lnik贸w sp贸艂ek osobowych, prokurent贸w sp贸艂ek b臋d膮cych Wykonawcami,

路  imi臋, nazwisko, stanowisko s艂u偶bowe, informacje dot. do艣wiadczenia i kwalifikacji, uprawnie艅, podstawy dysponowania os贸b wskazanych do realizacji zam贸wienia przez Wykonawc臋,

路  inne dane osobowe przekazane przez Wykonawc臋 niezb臋dne do przeprowadzenia Post臋powania.

W przypadku udostepnienia Administratorowi przez Wykonawc臋 ubiegaj膮cego si臋 o udzielenie zam贸wienia publicznego prowadzonego przez Administratora w charakterze pe艂nomocnika Zamawiaj膮cego danych osobowych swojego personelu niezale偶nie od podstawy dysponowania, pe艂nomocnik贸w, cz艂onk贸w organ贸w, prokurent贸w, wsp贸lnik贸w, kontrahent贸w, wsp贸艂pracownik贸w, os贸b do kontaktu, Administrator zobowi膮zuje wykonawc贸w do poinformowania os贸b, kt贸rych dane zosta艂y przekazana o fakcie i zakresie przekazanych danych, o danych kontaktowych Administratora oraz zasadach przetwarzania danych.

2. Cele przetwarzania

Administrator zbiera i przetwarza Pana/Pani dane osobowe w celu:

路  przygotowania i przeprowadzenia Post臋powania oraz zawarcia umowy w sprawie zam贸wienia (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

路  wynikaj膮cym z prawnie uzasadnionych interes贸w realizowanych przez Administratora w celu 艣wiadczenia us艂ug na rzecz Zamawiaj膮cego (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

路  zapewnienia bezpiecze艅stwa teleinformatycznego zwi膮zanego z czynno艣ciami dokonywanymi elektronicznie w tym za po艣rednictwem strony prestigi.pl (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

路  archiwizacji dokument贸w, w szczeg贸lno艣ci um贸w i dokument贸w dot. rozlicze艅 (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit c RODO);

路  wype艂nienia obowi膮zk贸w prawnych ci膮偶膮cych na Administratorze (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

路  w celu prowadzenia korespondencji e-mailowej i tradycyjnej oraz kontaktu telefonicznego zwi膮zanych z prowadzonym Post臋powaniem (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit c i f RODO).

Obowi膮zek podania przez Pani膮/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym okre艣lonym w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam贸wie艅 publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), dalej jako 鈥瀠stawa Pzp鈥:, zwi膮zanym z udzia艂em w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia publicznego. Konsekwencje niepodania okre艣lonych danych wynikaj膮 z ustawy Pzp.

3. Okres przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe b臋d膮 przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zako艅czenia Post臋powania, a je偶eli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje ca艂y czas trwania umowy. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora 鈥 dane b臋d膮 przetwarzane przez okres umo偶liwiaj膮cy realizacj臋 tego interesu lub do zg艂oszenia skutecznego sprzeciwu wzgl臋dem przetwarzania danych. Okres przetwarzania mo偶e by膰 przed艂u偶ony w granicach prawa w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych niezb臋dne jest do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Po okresie przetwarzania dane b臋d膮 usuwane lub zanonimizowane.

IV. Odbiorcy danych

W zwi膮zku z prowadzon膮 przez Administratora dzia艂alno艣ci膮 w zakresie w jakim jest to niezb臋dne dane osobowe mog膮 zosta膰 przekazane zewn臋trznym podmiotom, w tym w szczeg贸lno艣ci:

路  podmiotom 艣wiadcz膮cym us艂ugi ksi臋gowe,

路  podmiotom prowadz膮cym dzia艂alno艣膰 pocztow膮 lub kuriersk膮,

路  bankom, w przypadku konieczno艣ci prowadzenia rozlicze艅,

路  podmiotom odpowiedzialnym za obs艂ug臋 system贸w informatycznych i sprz臋tu,

路  organom pa艅stwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepis贸w prawa, celem wykonania ci膮偶膮cych na Administratorze obowi膮zk贸w (Urz膮d Skarbowy, PIP, ZUS),

路  innym podmiotom w zakresie w jakim Administrator b臋dzie do tego zobowi膮zany przepisami prawa, w tym Krajowej Izbie Odwo艂awczej, innym wykonawcom 偶膮daj膮cym wgl膮du do dokumentacji post臋powania, organom kontroluj膮cym.

V. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Administrator nie przekazuje danych osobowych poza EOG.

VI. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Administrator nie podejmuje decyzji w spos贸b zautomatyzowany w indywidulanych przypadkach, w szczeg贸lno艣ci Pani/Pana dane osobowe nie b臋d膮 profilowane.

VII. Uprawnienia os贸b kt贸rych dane dotycz膮

Przetwarzanie danych osobowych w ramach 艣wiadczenia us艂ug marketingowych uregulowane jest w przepisach prawa, umowach zawieranych z klientami lub w og贸lnych warunkach dot. 艣wiadczenia us艂ug marketingowych.

Z zastrze偶eniem sytuacji okre艣lonych w przepisach prawa osobom, kt贸rych dane dotycz膮 przys艂uguj膮:

路  prawo dost臋pu do tre艣ci swoich danych,

路  prawo do sprostowania niezgodno艣ci lub b艂臋d贸w w przetwarzanych danych lub ich uzupe艂nienia

路  prawo do informacji o przetwarzanych danych w tym o celach i podstawach przetwarzania,

路  prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

路  prawo do cofni臋cia zgody w dowolnym momencie bez wp艂ywu na zgodno艣膰 z prawem przetwarzania, o ile przetwarzanie jest dokonywane na podstawie zgody,

路  prawo do przenoszenia danych osobowych,

路  prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w celach marketingowych, albo w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora,

路  prawo do skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, 偶e przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa, w tym RODO.

Wnioski dot. realizacji niniejszych uprawnie艅 nale偶y sk艂ada膰 pisemnie lub elektronicznie na adresy wskazane w pkt I.

Niekt贸re z powy偶ej wskazanych uprawnie艅 mog膮 nie przys艂ugiwa膰 w zakresie przetwarzania danych osobowych w ramach 艣wiadczenia us艂ug pomocy prawnej oraz w ramach prowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego.

VIII. Bezpiecze艅stwo danych

1. Administrator dok艂ada stara艅, aby zapewni膰 bezpiecze艅stwo powierzonych mu danych osobowych.

2. Administrator

路  zapewnia przejrzysto艣膰 przetwarzania danych,

路  informuje o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania, za wyj膮tkiem sytuacji w kt贸rych na podstawie odr臋bnych przepis贸w nie jest do tego zobowi膮zany,

路  dba o to, by dane by艂y zbierane tylko w zakresie niezb臋dnym do wskazanego celu i przetwarzane by艂y tylko przez okres w jakim jest to niezb臋dne,

路  zapewnia poufno艣膰 dost臋p przez dost臋p do nich tylko przez osoby upowa偶nione,

路  respektuje obowi膮zki wynikaj膮ce z tajemnicy zawodowej radcy prawnego i adwokackiej.

3. W celu zapewnienia integralno艣ci i poufno艣ci danych, Administrator:

路  wdro偶y艂 procedury umo偶liwiaj膮ce dost臋p do danych osobowych jedynie osobom upowa偶nionym i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezb臋dne ze wzgl臋du na wykonywane przez nie zadania,

路  stosuje rozwi膮zania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia, 偶e wszystkie operacje na danych osobowych s膮 odpowiednio zabezpieczone,

路  podejmuje ponadto niezb臋dne dzia艂ania, by podmioty wsp贸艂pracuj膮ce z Administratorem dawa艂y gwarancj臋 stosowania odpowiednich 艣rodk贸w bezpiecze艅stwa w ka偶dym przypadku, gdy przetwarzaj膮 dane osobowe na zlecenie Administratora,

路  w razie konieczno艣ci, wdra偶a dodatkowe 艣rodki s艂u偶膮ce zwi臋kszeniu bezpiecze艅stwa danych.

4. W sytuacji, gdy mimo podj臋tych 艣rodk贸w bezpiecze艅stwa dosz艂o do naruszenia ochrony danych osobowych i naruszenie to mog艂oby powodowa膰 wysokie ryzyko naruszenia praw i wolno艣ci os贸b, kt贸rych dane dotycz膮, administrator niezw艂ocznie poinformuje o takim zdarzeniu osoby, kt贸rych dane dotycz膮.

IX. Postanowienia ko艅cowe

Polityka przetwarzania danych osobowych jest na bie偶膮co weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Polityka przetwarzania danych osobowych obowi膮zuje od dnia 25 maja 2018 r. Administrator posiada odr臋bnie uregulowan膮 polityk臋 cookies.