Regulamin obiektu Willa Białe Piaski
ul. Okrężna 1, 84-113 Białogóra

Niniejszy regulamin ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu naszym Gościom. Z tego względu Dyrekcja Willi prosi o jego przestrzeganie wszystkie osóby znajdujących się na terenie obiektu.

Doba hotelowa

 1. Pokoje w Willi wynajmowane są na doby.
 2. Dobra hotelowa rozpoczyna się o godzinie 16:00 i kończy się o godzinie 11:00.
 3. Życzenie przedłużenie pobytu należy zgłaszać w recepcji do godziny 15:00 w dniu poprzedzającym zakończenie pobytu.
 4. Życzenie przedłużenia pobytu będzie uwzględnione w miarę dostępności pokoi w Willi.
 5. W przypadku wcześniejszej rezygnacji z pobytu przez Gości opłata za pobyt nie podlega zwrotowi.
 6. W przypadku nieopuszczenia pokoju w ostatnim dniu pobytu do godziny 11:00 Gość zobowiązany jest zapłacić kwotę odpowiadającą połowie ceny za jedną dobę wynajmowanego pokoju.
 7. Zapłata kary, o której mowa w pkt. 3 nie uprawnia Gościa do pozostania w zajmowanym przez kolejną dobę hotelową bądź jej część.
 8. Pomimo zapłaty kary, o której mowa pkt. 3 Willa może żądać od Gościa naprawienia szkody, jeżeli poniesiona przez Willę szkoda przewyższa uregulowaną przez Gościa karę.

Świadczone usługi

 • Willa świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.
 • Zastrzeżenia co do jakości świadczonych usług Goście powinni zgłaszać niezwłocznie do recepcji.
 • Wszelkie pytania odnośnie świadczonych przez Willę usług można uzyskać w recepcji Willi.
 • Dokładny opis świadczonych przez Willę usług w tym parametry dostępnych pokoi znajduje się na stronie internetowej Willi – www.bialepiaski.pl

Śniadania

 1. Śniadania odbywają się w godzinach od 8:30 do 10:00 w restauracji znajdującej się na parterze budynku Willi przy recepcji.
 2. Śniadania serwowane są w formie stołu szwedzkiego.
 3. Podczas śniadania Goście mają do dyspozycji pomieszczenie restauracji. Dyrekcja Willi może ograniczyć dostępność restauracji do poszczególnych jej części, o czym wcześniej poinformuje Gości.
 4. Zabrania się wynoszenia jedzenia i naczyń z restauracji. Zabrania się spożywania śniadania w ogrodzie Willi.
 5. Przez cały czas trwania śniadania potrawy są uzupełniane przez personel Willi.
 6. Po skończonym posiłku prosimy o odniesienie pustych naczyń do okienka odpowiednio oznaczonego w restauracji nieopodal baru.
 7. Restauracja poza porą śniadań jest zamknięta i niedostępna dla Gości.

Zasady korzystania z obiektu Willi

 • Goście Willi mogą swobodnie korzystać z wynajętych przez siebie pokoi oraz dostępnych części wspólnych Willi tj. korytarzy prowadzących do pokoi i ogrodu, holu recepcji.
 • Pokoje Gości są zamykane na klucz.
 • Wejście główne do pensjonatu jest zamykane około godz. 20:30. Każdy z Gości posiada klucz otwierający drzwi wejściowe. Każdy Gość korzystając z drzwi wejściowych po godzinie 20:30 zobowiązany jest do ich zamknięcia na klucz.
 • Osoby nie będące Gośćmi w Willi mogą przebywać na terenie obiektu od godziny 10:00 do 22:00 wyłącznie za zgodą udzieloną przez pracownika recepcji pensjonatu.
 • W Willi obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 23:00 do godziny 7:00.
 • Ogród jest dostępny dla Gości w godzinach od 6:00 do 23:00.
 • Na terenie ogrodu znajduje się basen oraz inne urządzenia przeznaczone dostępne dla Gości.
 • Dzieci mogą przebywać w ogrodzie, korzystać z basenu i innych urządzeń wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

Parking

 • Przy wjeździe do miejscowości Białogóra znajduje się powszechnie dostępny darmowy parking.
 • Willa posiada swój parking bezpośrednio przy budynku Willi.
 • Miejsca parkingowe Willi stanowią usługę dodatkową przeznaczoną wyłącznie dla Gości.
 • Każde miejsce posiada blokadę otwieraną na kluczyk.
 • Miejsca parkingowe Willi podlegają opłacie w wysokości 10 zł za dobę.
 • Opłata za parking jest płatna z góry w chwili wydania kluczy do pokoju.
 • Opłata za parking nie jest pobierana w przypadku, gdy została uregulowana wraz z opłatą za pobyt za pośrednictwem serwisu, z którym Willa współpracuje.

Przechowywanie sprzętu

 • Co do zasady swoje rzeczy Goście powinni przechowywać w wynajętych pokojach, które są zamykane na klucz.
 • Sprzęt taki jak wózki dziecięce, mogą być przechowywane w holu recepcji w miejscu wskazanym przez pracownika recepcji.
 • Sprzęt taki jak rowery mogą być przechowywane w wyznaczonym do tego miejscu w ogrodzie.
 • Sprzęt, o którym mowa w pkt. 36 i 37 powyżej winny być zabezpieczone przez gości przed kradzieżą.
 • W około Willi jak i w holu recepcji znajduje się monitoring.

Odpowiedzialność

 • Każdy Gość odpowiada za szkody poniesione przez Wille wskutek jego działania lub zaniechania.
 • Goście odpowiadają za zachowanie dzieci pozostających pod ich opieką.